Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Những Chuyện Trong Ngày: Thứ bảy, 3-3-2012 » buoi an trua

ữa trưa của trẻ con ngày mình vào Rục (Quãng Bình). Ảnh Dương Minh Phong chụp tháng 10/2011

Bữa trưa của trẻ con ngày mình vào Rục (Quãng Bình). Ảnh Dương Minh Phong chụp tháng 10/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s