Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for January 6th, 2014

Chích ngừa cúm (Flu Shot) miễn phí cho dân chúng vùng Dorchester Massachusetts.

Posted by Webmaster on January 6, 2014

Tin tức do ông Lê Đạo phổ biến:Chương trình Thứ Tu, 29 tháng 1, năm 2014  –  Tù 11:00 giờ sáng dến 03:00 giờ chiều sẽ được tiến hành.

Ngày giờ:  Thứ Tu, 29 tháng 1, nam 2014  –  Tù 11:00 giờ sáng dến 03:00 giờ chiều.

Địa điểm: Fields Corner Public Library,
                1520 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02122
Điện thoại: (617)436-2155.  * Đầu ngỏ đường vô chùa  LỤC HÒA, Dorchester

Đối Tương Được Chích Ngừa: Trẻ em từ 3 tuổi trở lên…đến ông bà cao niên chống gậy…, là cư dân Boston hoặc các thành phố lân cận Boston; Mạnh khỏe; không bị nóng sốt trong ngày chích ngừa.  Đồng bào vui lòng cho biết:  Tên họ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thành phố, tiểu bang, zip code, số điện thoai để thư ký (nói tiếng VIỆT NAM) điền “Giấy Chích Ngừa”  đúng theo quy định của Bộ Y Tế Liên Bang & Tiểu Bang.

Chương trình chích ngừa miễn phi này do nhóm “Dorchester Public Health Group”, tên Việt là “Nhóm Thiện Nguyện Viên Y Tế Công Cộng Dorchester” thực hiện.  Nhóm đã đăng bộ hợp pháp với Secretary of State of Massachusetts, số ID: 001120883, ngày 13 tháng 11, năm 2013.

Đọc giả nào cần biết thêm chi tiết hoặc có câu hỏi, xin liên lạc:  Lê Văn Đạo (617-417-9579) hay Dung (781-350-8745)

Posted in Người Việt - Nước Việt, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England | Tagged: , , | Leave a Comment »