Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Xin tiếp tục ký Thỉnh Nguyện Thư

Posted by Webmaster on March 11, 2012

Vẫn còn có thể ký Thỉnh Nguyện Thư, nếu quý đọc giả chưa ký.

“Once the White House responds to a petition, it is closed to additional signatures.” trích Mederation Policy of We The People.

Chúng ta chưa có một ”Response” chính thức trên We The People website. Tuy nhiên, nếu quý vị đã ký rồi, xin đừng ký thêm.

Xin bấm vào link dưới đây để biết con số ở thời điểm hiện tại, hoặc ký Thỉnh Nguyện Thư:

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

Petition ngày 11-3-2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: